Kontakt:
kontakt@dcsd.pl 
 
 
 

 
 

DCSD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, al. Gen. J. Hallera 231/2, 80-502 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000469218, o kapitale zakładowym w wysokości 30000,00 zł wpłaconym w całości, NIP 5842732344, REGON 221912589.